Package org.eclipse.epsilon.workflow.tasks.eugenia