Class StrictRetypeDoesNotApplyToSubtypes

  • Constructor Detail

   • StrictRetypeDoesNotApplyToSubtypes

    public StrictRetypeDoesNotApplyToSubtypes()
  • Method Detail

   • petsShouldBeRetyped

    public void petsShouldBeRetyped()
   • dogsShouldNotBeRetyped

    public void dogsShouldNotBeRetyped()