Uses of Interface
org.eclipse.epsilon.ewl.IEwlModule